Algemene voorwaarden Essentie

Lees hieronder onze algemene voorwaarden en klachtenprocedure.

 

Algemene voorwaarden Essentie

 

Definities

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op:

 • Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opdracht geeft aan Essentie voor een sessie, workshop of opleiding
 • Opdrachtnemer: Essentie mens, werk & kleur (verder aangeduid als Essentie): Tirza Brouwer, handelend voor Essentie.
 • Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de opleiding, workshop of sessie deelneemt.

 

Algemeen en risico-acceptatie

 • Tijdens de sessies, workshops en opleiding zijn deelnemers zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.
 • Opdrachtgever en of deelnemer neemt deel aan een sessie, workshop of opleiding voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van Essentie geen aanspraak doen gelden op eventuele rechten voortvloeiend uit artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek.
 • Bij minderjarige deelnemers vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers Essentie voor dergelijke aanspraak door of namens de minderjarige deelnemer.
 • Vooraf, tijdens en na een sessie, workshop of opleiding kunnen deelnemers informatie inwinnen of overleggen.
 • Opdrachtgever en of deelnemer is op de hoogte en accepteert het risico dat inherent is aan het omgaan met paarden. Is zich bewust en accepteert het risico wat voortvloeit uit de omgang met het paard en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid. Tevens welke risico’s met de paarden kunnen plaatsvinden vooraf, tijdens en na de sessie, workshop, opleidingsdag.
 • Deelnemers worden geïnstrueerd over de wijze waarop zij met de paarden dienen om te gaan en dienen tijdens de activiteiten in alle gevallen de instructies van de trainer/coach op te volgen.
 • Het betreden van het terrein geschiedt op eigen risico. Essentie sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit, alsmede de aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van goederen.
 • Door op het terrein te verblijven tijdens een sessie, workshop of opleiding verklaart opdrachtgever of deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met bovenstaande punten.

 

Totstandkoming overeenkomst bij de verschillende vormen van dienstverlening:

Opleiding, workshops en individuele sessies

 

Opleiding

De overeenkomst voor een opleiding komt tot stand door de aanmeldingsprocedure:

 1. Deelname aan een introductie-workshop of individuele paardencoachsessie en/of

Intakegesprek.

 1. Het invullen van het aanmeldformulier en het invullen van de deelnemersvragenlijst.

 

Als het aanmeldformulier en de deelnemersvragenlijst van de deelnemer aan Essentie via post of e-mail is ingeleverd en Essentie is akkoord met de deelname ontvangt de deelnemer binnen 5 werkdagen een e-mail waarin de deelname definitief wordt bevestigd.

 

Essentie behoudt zich het recht om deelnemers aan de opleiding te weigeren. Deelnemer heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.

 

Onderbreking opleiding

Een opleiding kan alleen als geheel gevolgd worden.

Een opleiding onderbreken en vervolgen in een volgende opleidingsgroep is alleen in overleg mogelijk.

Wanneer een deelnemer een opleiding mag onderbreken en in een volgende groep de opleiding wil voltooien, worden eerst de volledige kosten voor één opleiding betaald plus 20% extra.

 

Afbreken opleiding door de student

Bij het vroegtijdig afbreken van de opleiding gedurende de eerste week én bij mogelijkheid dat een andere deelnemer alsnog opleiding gaat volgen zijn deze kosten 20% van de totale opleidingssom, (is er geen andere deelnemer beschikbaar dan zijn de kosten 50%), bij het afbreken na twee weken en binnen twee maanden na aanvang opleiding zijn deze kosten 50% van de totale opleidingssom, bij het afbreken na twee maanden en binnen vier maanden zijn de kosten 70%, bij het afbreken na 4 maanden tot het einde van de opleiding zijn de kosten 100%. Het afbreken van de opleiding moet door de deelnemer vooraf schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Essentie anders is er geen mogelijkheid tot restitutie van het opleidingsgeld.

 

Annulering opleiding

Annulering van een opleiding dient schriftelijk aan Essentie te gebeuren.

Bij vervanging van de ingeschreven deelnemer (waarbij de nieuwe deelnemer akkoord is bevonden door Essentie) worden geen kosten in rekening gebracht.

Bij annulering van 4 weken voor tot 2 weken na de eerste opleidingsdag en er is geen vervangende deelnemer dan wordt 50% van de opleidingsprijs in rekening gebracht.

Na ontvangst van de schriftelijke annulering gaan wij in onderling overleg na of deelname aan de opleiding kan worden doorgeschoven naar een andere/volgende opleiding.

 

Beëindiging opleiding voor de deelnemer door Essentie

De deelnemer is verplicht om binnen de periode van de studie-overeenkomst zich te houden aan de richtlijnen die omschreven zijn in de opleidingsmap rondom coaching, zorgt voor het bijwonen van de cursusdagen, draagt voorgeschreven kleding en schoeisel, volgt aanwijzingen op, staat open voor en volgt feedback op.

Deelnemer is zich bewust van de scheidslijn tussen coaching en therapie en houdt zich aan deze grens bij het oefenen in de praktijk met coachklanten en andere deelnemers. Als de deelnemer een of meer verplichtingen uit de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet (volledig) nakomt, is Essentie gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten en de opleiding te onderbreken of uiteindelijk te beëindigen

Essentie is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. De deelnemer dient de tot dat moment gemaakte kosten aan Essentie te voldoen.

 

 

 

Workshops

De overeenkomst voor een op de website aangeboden workshop komt tot stand:

 • Door het invullen van het contactformulier op de website of het versturen van een e-mail waarbij de interesse wordt aangegeven voor de workshop. Na deze aanmelding krijg de deelnemer een bevestigingse-mail binnen 2 werkdagen (tenzij de workshop vol is) en hiermee is de deelname definitief.
 • Deelnemer heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.

 

Workshops op maat

Voor Workshops op maat worden altijd offertes gemaakt, daarvoor geldt het volgende:

 • Geldigheid offerte

Een door Essentie gedane offerte blijft twee maanden geldig, doch kan zij hier schriftelijk of bij voorwaarden van afwijken.

 • Opdrachtformulering

Een opdracht tot het geven van een workshop wordt uitsluitend aanvaard op basis van een door Essentie en opdrachtgever gezamenlijk geformuleerde taak. Deze dient in de offerte te worden opgenomen. De geformuleerde opdracht houdt zoveel mogelijk rekening met deze Algemene Voorwaarden.
De overeenkomst tot opdracht geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door opdrachtnemer, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging.

 • Afstemming met externe bureaus

Indien in de organisatie van de opdrachtgever tevens andere coaches of trainers ter vervulling van de vernoemde opdracht werkzaam zijn, zal door Essentie, indien mogelijk, afspraken worden gemaakt teneinde de posities van deze adviseur(s) of trainer(s) in het proces waar de opdracht betrekking op heeft op elkaar af te stemmen.

 • Informatie opdrachtgever

Teneinde optimaal gebruik te maken van de bij de opdrachtgever aanwezige deskundigheid en ervaring moet Essentie kunnen rekenen op de medewerking van het bestuur en de bij de werkzaamheden betrokken medewerkers in de organisatie van de opdrachtgever. Voor een goede uitvoering van de opdracht is het noodzakelijk dat de opdrachtgever alle mogelijke medewerking verleent om toegang te krijgen tot informatie die voor een goede uitvoering van de opdracht van belang is.

 • Vertrouwelijkheid

Met betrekking tot gegevens die in het kader van de opdracht aan Essentie worden verstrekt, zal Essentie de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. Zonder toestemming van de opdrachtgever verstrekt Essentie deze gegevens en informatie niet aan derden.

 • Informatie/publicatie

Bij het onjuist citeren van een door Essentie voortgebracht werk, behoudt zij zich het recht voor maatregelen tot rectificatie van de opdrachtgever te eisen. Indien de opdrachtgever niet kan of wil voldoen aan deze eisen, behoudt Essentie zich het recht voor tot publicatie van volledige rapportages, voor zover nodig is om tot rectificatie van onjuiste berichtgeving te komen.

 • Duur en einde van de opdracht

De door Essentie bij het object van advisering, begeleiding en/of training aangegeven tijd, die voor de uitvoering van (of een onderdeel van) de opdracht benodigd is, heeft een indicatief karakter.

De opdracht eindigt na voltooiing van de geformuleerde opdracht en met toezending van de eindafrekening over de betreffende periode.

 • Wijziging opdrachtspecificaties

Indien omstandigheden leiden tot wijzigingen in de opdrachtspecificaties, zal Essentie de opdrachtgever hiervan terstond mededeling doen en in goed overleg naar een oplossing zoeken. Wanneer als gevolg van gewijzigde omstandigheden de opdracht niet meer naar behoren kan worden uitgevoerd binnen het overeengekomen budget, zal Essentie dit terstond aan de opdrachtgever mededelen met vermelding van de noodzakelijk geachte overschrijding en de oorzaken die tot deze overschrijding zullen leiden.

 

Annulering workshops 

Annulering tot 4 weken voor aanvang van de standaardworkshops die aangeboden worden op de website is kosteloos.

Bij annulering tussen 4 weken en 2 kalenderdagen voor aanvang van de workshop is 50% van de deelnamekosten verschuldigd.

Bij annulering binnen 2 kalenderdagen voor aanvang van de workshop of terugtrekken tijdens de workshop dient 100% betaald te worden.

Bij het niet kunnen deelnemen door zwaarwegende privé́́ omstandigheden kan in overleg naar deelname op een andere datum voor dezelfde workshops gezocht worden. Deelnemer krijgt voor die workshop 50% korting.

Wanneer er extra kosten zijn gemaakt door het afhuren van een binnenaccommodatie en/of het inhuren van catering of andere derden en annulering van deze partijen niet mogelijk is dan worden deze kosten voor 100% doorberekend.

 

 

 

 

Individuele sessies

De inschrijving voor of reservering van Coaching is definitief na een Bevestigingsmail van Essentie. Het versturen van een opdrachtbevestiging door Essentie maakt de overeenkomst bindend. Essentie behoudt zich het recht om opdrachten te weigeren.

 

Annuleren / verschuiven / wijzigen van Individuele sessies:

 

Annuleren / verschuiven / wijzigen door opdrachtgever

Indien de opdrachtgever de overeengekomen datum voor een individuele sessie wil annuleren, dan gelden de

volgende voorwaarden:

 1. Binnen 14 dagen voor aanvang: Essentie brengt 25% van het factuurbedrag in rekening bij opdrachtgever
  (+ eventuele kosten aan derden);
 2. Binnen 7 dagen voor aanvang: Essentie brengt 50% van het factuurbedrag in rekening bij opdrachtgever
  (+ eventuele kosten aan derden);
 3. Binnen 24 uur voor aanvang: Opdrachtgever is het gehele factuurbedrag verschuldigd aan Essentie
  (+ eventuele kosten aan derden).

 

Annulering door Essentie

Essentie kan sessies, workshops of een opleidingsdag annuleren in geval van overmacht en van ziekte van de coach/opleider en/of de paarden indien in redelijkheid geen gelijkwaardige vervanging is te vinden. In dit geval van annulering vervalt de verplichting tot betaling bij opdrachtgever.

In goed overleg tussen opdrachtgever en Essentie kan een vervangende datum worden overeengekomen.

 

Betalingen

 • Essentie brengt de deelnamekosten aan sessies, workshops of opleiding in rekening door middel van een factuur. Deze factuur wordt verstuurd via de e-mail.
 • Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 • Voor de opleidingen is in overleg een gespreide betaling mogelijk. Gespreide betaling ontslaat opdrachtgevers niet van de verplichting de volledige opleidingskosten te voldoen. Aan gespreide betaling kunnen extra kosten verbonden worden.
 • Bij betaling door een derde, blijft de opdrachtgever zelf verantwoordelijk dat het volledige bedrag betaald wordt.
 • Cursusmateriaal van de opleiding of workshop is bij de prijs inbegrepen. Dit geldt niet voor aanbevolen literatuur.

 

Eigendom

Het auteursrecht op de door Essentie uitgegeven/gepubliceerde: foto’s brochures, werkboeken, powerpointsheets, E-zines, boeken en welke andere in de opleiding gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij Essentie, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Essentie zullen door de deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Ook het auteursrecht op offertes en voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Essentie berust uitsluitend bij Essentie.

 

Het verstrekte cursusmateriaal blijft in het bezit van de deelnemer. Deelnemers zijn gerechtigd de materialen te gebruiken voor eigen gebruik en gebruik binnen hun organisatie. Vermenigvuldiging en/of doorgeven aan derden is niet toegestaan en wordt beschouwd als breken van het copyright en is daarmee strafbaar. Het is nadrukkelijk verboden om teksten of beeldmateriaal van Essentie te gebruiken voor publicaties, scholing, voordrachten of vergelijkbare gelegenheden. Mediapublicaties zijn uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Essentie.

 

Aansprakelijkheid

Essentie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade door de opdrachtgever, ongeacht waarop een dergelijke schadevordering wordt gebaseerd. Essentie is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade wegens uitvoering van de dienstverlening.

Essentie is evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie of materialen verstrekt.

Elke aansprakelijkheid van Essentie voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens, is nadrukkelijk uitgesloten.

Indien volledig uitsluitsel van aansprakelijkheid door rechterlijk besluit als te ruim wordt gezien zal de totale aansprakelijkheid van Essentie in geen geval hoger zijn dan het bedrag gelijk aan het totale factuurbedrag (exclusief BTW) zoals overeengekomen voor de werkzaamheden. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de uitkering van de verzekeraar van Essentie in een voorkomend geval.

 Administratieve Vragen

 • Vragen van administratieve aard of met betrekking tot de opleiding worden binnen 5 werkdagen beantwoord.
 • Vragen per mail of per brief die een langere verwerkingstijd vereisen, worden binnen 2 werkdagen beantwoord met een ontvangstbevestiging met daarbij een indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Klachten

 • Klachten worden schriftelijk kenbaar gemaakt bij de Ondernemer binnen 8 dagen.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer, nadat de Opdrachtgever of Consument de gebreken heeft geconstateerd.
 • Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, geregistreerd, beantwoord en worden vertrouwelijk behandeld. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Opdrachtgever of Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • De klacht kan voorgelegd worden aan de Raad van Advies waarin drie externe onafhankelijke deelnemers zitting in hebben.
 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 • In beginsel gaat Ondernemer er van uit dat er in goed onderling overleg een voor beide partijen passende oplossing komt voor de klacht.

 

Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing (valt onder arrondissement Breda).
 • In beginsel gaat Ondernemer er van uit dat er in goed onderling overleg een voor beide partijen passende oplossing komt voor het geschil.

 

 

 

 

 

 

 

 

www.essentie.biz

www.academievoorpaardenlifecoaching.nl

www.onlinelerenpaardencoachen.nl

Moerkantsebaan 4,

4635 RJ Huijbergen

0031643020900

 

 1. Brouwer is de Functionaris Gegevensbescherming van Essentie, te bereiken via tirza@essentie.biz.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Essentie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij afhankelijk van de gekozen dienstverlening van jou verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adres- factuurgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze online academie aan te maken (alleen van toepassing voor mensen die de paardencoachopleiding volgen).

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Essentie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Als intake voor het volgen van een opleiding of workshops
 • Als intake bij een coachingprogramma
 • Wanneer jij zelf jouw curriculum vitae hebt verstrekt in het kader van een loopbaantraject.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochure, alleen nadat je zelf hiervoor toestemming hebt gegeven.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op onze besloten online academie voor paardencoaching.
 • Om goederen (mijn boek of opleidingsmap) en diensten bij je af te leveren
 • Wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bij onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Essentie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Essentie) tussen zit. Essentie gebruikt de volgende computer-programma’s of -systemen: Moneybird voor het maken van facturen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Essentie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • (Loopbaantraject) persoonsgegevens (curriculum vitae + sollicitatiebrieven) > tot maximaal 1 jaar na beëindiging loopbaanprogramma
 • (Opleiding) Intake + persoonlijke reflectieverslagen + ondernemingsplan + persoonlijk verslag > nodig voor het monitoren van het persoonlijk proces > tot maximaal 1 jaar na afronding opleiding
 • (Paarden-) Coaching) telefoonnummer + emailadres > voor het maken van de afspraak en eventuele terugkoppeling na de sessie.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Essentie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht zoals ons accountantskantoor, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Essentie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Essentie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Essentie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar tirza@essentie.biz.

ch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met tirza@essentie.biz

Comments are closed.